Shri Bhausaheb Maharaj Umdikar
नामस्मरणाने सर्व कार्यसिध्दी होते.

श्री भाऊसाहेब महाराजांची शिकवणमुख्य चतुःसुत्री :


                                 *  भक्तीस मूळ विरक्ति- वैराग्य, जगातल्या सर्व गोष्टीबद्दल अलिप्तपणा, अनासक्तिनी चित्तात मूळ

धरल्याशिवाय भक्तीची सुरूवातच होत नाही. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  
                    *  ज्ञानास मूळ अग्नि- अग्नि म्हणजे तळमळ, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, देवाच्या व आपल्या संबंधाचे, या

विश्वपसार्‍याचे  ज्ञान तशी आंतरिक तळमळ लागली तरच प्राप्त होईल. देवाच्या भेटीची आस लागली तरच तो भेटेल. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                 
                   * अंतःकरणास मूळ मन- प्रत्येक श्वास व उच्छ्‌वास या बरोबर आपल्या सद्‌गुरूकडून प्राप्त झालेले

देवाचे नाम, नासिकाग्र दृष्टि ठेवून मनातल्या मनात घेतले तरच ते अंतःकरणात उतरेल, अंतरात्म्याशी जवळीक

साधली जाईल. देवाशी एकरूप होता येईल. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                   * आठव तो ब्रह्म- नाठव तो भवभ्रम- आपले मन जे सतत बाहेरच्या जगातल्या विषयांचेच स्मरण करीत

असते. त्याचे विस्मरण करायला लावून त्याला फक्त देवाचे स्मरण सतत करायला लावणे. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                  * नामसाधनाने काय मिळते- मागील जन्मात केलेल्या पुण्याईचे फळ म्हणजे हा मनुष्य जन्म होय. या

जन्मात नामसाधना केल्याने देवपण प्राप्त होते. देव पदवी मिळते असे महाराजांचे मत आहे. परमपदवी मिळते याचा

अर्थ त्याच्यात देवाची कर्तृत्वशक्ति येते. या दृष्टीने पाहिल्यास निर्गुण साधनाने महाराजांनी देव पदवी मिळविली होती.

जगाचा उद्धार करण्याचे सामर्थ्य महाराजांच्या नामात होते. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


                    *  ईश्वराचे नाम घेतले असता रूप सहजच प्रगट होईल.अहर्निशी नाम घेतले असता देवास भक्तापासून

अन्यत्र जाताच येणार नाही. बैसले ठायी तुम्हास श्रमाचे फळ प्राप्त होईल. हा महाराजांचा उपदेश हेतूपटलावर

कोरून ठेवण्याजोगा आहे.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

महाराज नेहमी म्हणत, 
        

 
माझा स्वामी मात्र कृपेसहित ह्रदयी वसत आहे.

© copyright: Shree Bhausaheb Maharaj Trust Umdi
Powered By builtCMS